Klauzula informacyjna dla osób których dane osobowe przetwarzamy

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Studio Językowe Katarzyna Mielcarz informuje, że przysługują Tobie przedstawione poniżej prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz Twojego dziecka.

Kto jest administratorem Twoich danych:

Twoje dane osobowe oraz Twojego dziecka przetwarzane będą przez Administratora: Studio Językowe Katarzyna Mielcarz, z siedzibą w Poznaniu (61-680 Poznań, ul. Błażeja 15/1 ) NIP: 6171935114

Jak się z nami skontaktować:

Możesz się z nami skontaktować poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres kontakt@studio-jezykowe.pl lub pod numerem telefonu: 605408209.

W jakim celu przetwarzamy dane:

Twoje dane osobowe oraz Twojego dziecka przetwarzane będą w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy bądź w sytuacji wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO.

Jeżeli dane osobowe będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzanie będzie zgodne z art. 9 ust 2 lit.g,h, i,j. rozporządzenia RODO.

Komu udostępniamy dane:

Twoje dane osobowe oraz Twojego dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych, którymi mogą być:

a. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. podmiotom, które wspierają Administratora w wypełnianiu obowiązków oraz w świadczeniu usług kształcenia, w tym zapewniających obsługę księgową, prawna, informatyczną,
c. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich.

Źródłem pochodzenia danych osobowych:

Źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka są dane otrzymane od Ciebie oraz od podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja umowy zawartej z Administratorem.

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Twoje prawa:

Posiadasz prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
3. przenoszenia danych;
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie lub Twojego dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych Twojego dziecka do momentu jej wycofania.

Podanie danych osobowych może stanowić wymóg umowny, bądź stanowić warunek zawarcia umowy z Administratorem.

W przypadku gdy nie podasz swoich danych osobowych wymaganych umową, Administrator nie będzie mógł zawrzeć takiej umowy.

Kategorie danych osobowych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności. Kategorie danych jakie będziemy przetwarzać: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, dane adresowe, adresy mailowe, numery telefonów, dane dotyczące pokrewieństwa, wizerunek.

Katarzyna Mielcarz
właściciel Studio-Językowe