REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ – STUDIO JĘZYKOWE

§1 Warunki uczestnictwa w kursie:

1. W kursie w Szkole Językowej Studio Językowe może uczestniczyć słuchacz, który:
a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców/opiekunów prawnych ucznia),
b) nie zalega z regulowaniem należności
c) stosuje się do zasad regulaminu,
d) bierze systematycznie udział w zajęciach.

2. Nowi słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia opanowania języka.

3. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Słuchacz dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do
zakończenia semestru.

4. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników (minimum 3 osoby), szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tej samej grupie wiekowej, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie.

§ 2 Prawa i obowiązki słuchacza REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ – STUDIO JĘZYKOWE

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług kształcenia ze Szkołą Językową STUDIO JĘZYKOWE jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych na potrzeby kontaktu ze Słuchaczem (imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres e-mail).
2. Słuchacz który dołącza do grupy w trakcie trwania kursu zobowiązuje się do nabycia podręczników wskazanych przez nauczyciela i obowiązujących na danym kursie.
3. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Szkoły Językowej STUDIO JĘZYKOWE do dnia rezygnacji z kursu. Słucha z ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie trwania kursu po uprzednim poinformowaniu w formie pisemnej.
4. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie siedziby STUDIA JĘZYKOWEGO.
5. Słuchacz ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia mienia Studia Językowego oraz mienia innych uczestników zajęć.

§3 Płatności

1. Słuchacze uiszczają opłaty w systemie ratalnym do 10 dnia danego miesiąca od września do czerwca (z góry) z wyjątkiem września do końca miesiąca. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Studio Językowe zastrzega sobie prawo do pobierania ustawowych odsetek.
2. Opłaty za kursy przyjmowane są wyłącznie w formie przelewów na konto Szkoły w banku: ING 95 1050 1520 1000 0092 2903 4047. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko słuchacza, grupę oraz numer raty (miesiąc) za którą zostaje dokonany przelew.
3. Opuszczenie zajęć przez Słuchacza nie skutkuje obniżeniem miesięcznej raty za kurs. Jedynie w przypadku zgłoszonej wcześniej i uzasadnionej nieobecności trwającej dłuższej niż 3 tygodnie, słuchacz ma prawo do otrzymania zniżki od raty za dany miesiąc.
4. Słuchacze otrzymują faktury drogą mailową.

§4 Przepisy porządkowe

1. Na terenie Studia Językowego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i substancji niedozwolonych.
2. Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządku publicznego.
3. Słuchacz oczekujący na zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.
4. Na czas trwania zajęć słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom.
5. W razie nie przestrzegania powyższych przepisów porządkowych lub w razie naruszenia innych norm dyscyplinarnych Słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników kursu.

§5 Polityka prywatności/RODO

W związku wejściem w życie z dnie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO udoskonaliliśmy procedury przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości pod adresem e-mail: kontakt@studio-jezykowe.pl
Zaktualizowaną politykę ochrony prywatności można poznać na stronie www.studio-jezykowe.pl

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy słuchaczem a szkołą.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.

Studio Językowe